Nieuws


Nieuws uit de accreditatiewereld: JCI en NIAZ

Graag brengen wij u enkele punten onder de aandacht vanuit JCI en NIAZ.

JCI

Zoals aangekondigd heeft Vera de kans gehad om een accreditatie-survey bij te wonen in Turkije. Het accreditatiegegeven was niet nieuw voor het betreffende ziekenhuis, vermits dit reeds twee maal geaccrediteerd werd door JCI. Het auditteam was erg complementair samengesteld en bestond uit drie surveyors; één surveyor met een medische achtergrond, één met een verpleegkundige achtergrond en één met een belangrijke faciliteiten- en managementervaring.

Het was een erg leerrijke ervaring, waarbij we de kans gekregen hebben om zoveel mogelijk aspecten van een audit mee te maken. Zowel het kader (de accreditatienormen), de methodiek (van voorbereiding tot rapport), als de volledige filosofie van JCI werden uitgebreid toegelicht en besproken. Opvallend daarbij was dat een audit niet enkel gezien wordt als een toetsingsmoment, maar eveneens de nodige tijd en ruimte wordt gemaakt voor het meegeven van praktische tips en het duiden van vooropgestelde JCI-principes. Mede daardoor gaven de medewerkers en de directie van het ziekenhuis aan dat de audit voor hen een belangrijke educatieve waarde had; waarbij zij niet enkel geconfronteerd werden met tekortkomingen, maar ook adviezen kregen om hun kwaliteit van zorgen nog verder te optimaliseren.

Wat betreft het werken met beëdigde vertalers, kan enkel vastgesteld worden dat dit de interactie tussen de surveyors en de medewerkers niet belemmert. De gevolgen van de taalbarrière zijn daardoor ook te minimaliseren.

Het laagdrempelige contact met de surveyors liet ons ook toe om een aantal specifieke regelgevingen en gewoontes in de Vlaamse/Belgische ziekenhuizen aan te kaarten. Als voorbeeld hierbij kan het viseren van diploma’s genoemd worden door de federale overheid. Daarbij werd de vraag gesteld of dit systeem kan gezien worden als een primaire bronverificatie met betrekking tot de authenticiteit van het diploma. Hierop werd mede gedeeld dat dit zeker kan aanvaard wordt, mits we over een gevalideerde procedure van de federale overheid beschikken waaraan aangegeven wordt wat het viseren inhoudt. ICURO is dan ook actief op zoek naar een oplossing daarvoor. Wij houden u verder op de hoogte.

Het vergelijken van beide methodieken (JCI en NIAZ) is een moeilijk gegeven. Iedere instelling hanteert zijn eigen methodiek, maar beide instanties houden vast aan dezelfde filosofie, namelijk ‘het realiseren van continue kwaliteitsverbeteringen’, wat ook getoetst wordt tijdens een audit.

Wij zijn ervan overtuigd dat het beschikken over zowel een NIAZ- als een JCI-ervaring een daadwerkelijke meerwaarde zal zijn om de ziekenhuizen die een accreditatie voorbereiden te ondersteunen en dit zowel tijdens de vergaderingen van de werkgroep als bij vragen ad hoc.

In de volgende vergadering van de Werkgroep ‘Ziekenhuisaccreditatie’ zullen een aantal impressies meegegeven worden en een aantal praktische tips aangereikt worden.

NIAZ

Zoals u weet, hebben NIAZ en Accreditation Canada International op 22 oktober 2012 een memorandum of understanding ondertekend. Concreet wordt daarbij nagegaan welke toegevoegde waarde het integreren van het Q-mentumprogramma biedt aan het huidige NIAZ-accreditatiemodel.

Eerder was ook al gesteld dat NIAZ een aantal momenten zou plannen waarop ziekenhuizen kunnen kennis maken met het Q-mentumprogramma. NIAZ heeft ons daaromtrent laten weten dat op 17 januari 2013 (16u tot 20u) een eerste informatiemoment gepland wordt.

Daarnaast wordt ook een bijeenkomst georganiseerd waarbij zorginstellingen het accreditatieprogramma Q-mentum zelf kunnen testen in een proefopstelling. Op vrijdag 8 februari 2013 worden hiervoor twee demonstratiebijeenkomsten georganiseerd (voormiddag en namiddag).

Zowel tijdens de informatie- als tijdens de demonstratiebijeenkomsten, zal een vertegenwoordiging van Accreditation Canada International aanwezig zijn. De vooraankondiging die NIAZ hieromtrent opstelde, kunt u hier downloaden. Meer informatie volgt na 1 december 2012.